Clime

Milton, WA

Today's Weather

light-rain-showers

°

Max temperature

Min temperature

Light rain showers


Precipitation

Precipitation

Chance

Chance

98%


Hourly Forecast

light-rain-showers

drizzle

drizzle

sunset

drizzle
Explore hourly forecast

Temperature Summary

Daily Forecast

Today

drizzle

Dec 5

drizzle

Dec 6

light-rain-showers

Dec 7

light-rain-showers

Dec 8

light-rain-showers